Publiczne Przedszkole Nr 24 "Niezapominajka" w Kędzierzynie-Koźlu

Deklaracja dostępności

Przedszkole Publiczne nr 24 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkole24.org/.

Data publikacji strony internetowej: 15-09-2005

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01-09-2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Urszula Szałaj, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 483-53-23 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Przedszkole Publiczne nr 24 stanowi budynek dwupiętrowy, wolnostojący, podpiwniczony z ogrodem. Przedszkole dysponuje kilkoma miejscami postojowymi, bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych Wejście na teren przedszkola następuje bezpośrednio z chodnika sąsiadującego z terenem przedszkola, wewnątrz osiedla mieszkalnego. Do drzwi głównych przedszkola prowadzą stopniowe schody. Przedszkole objęte jest monitoringiem wizyjnym. Monitoring obejmuje wejście główne do placówki. Monitoring wewnątrz budynku obejmuje: ciągi komunikacyjne oraz szatnię. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których dzieciom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarno- higienicznych. Toalety znajdujące się w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Nie ma windy, pochylni, platformy, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Po wcześniejszym ustaleniu z dyrektorem, istnieje możliwość wejścia do przedszkola z psem przewodnikiem. Pracownicy przedszkola nie posiadają kompetencji w zakresie języka migowego.

Ul. Leszka Białego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle,